Yürütme Kurulu

Karadeniz Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği (KARDER)

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

İsmet ORHAN

Genel Başkan


Selim ALİ

Genel Başkan Başdanışmanı

 

Prof.Dr. Yaşar AKBIYIK

Genel Başkan danışmanı

 

Prof.Dr. Zerrin Şentürk | AVESİS

Prof.Dr.Zerrin ŞENTÜRK

Genel Başkan danışmanı

 

ALİYE TUNCEL

Genel Başkan danışmanı

 

 

 

Vedat ÇAKIROĞLU

Genel Başkan Vekili

Görev ve Sorumlulukları
 1. Genel Başkan temsil eder.
 2. Genel Merkez icra Kurulu’na Genel Başkan olmadığı hallerde vekaleten başkanlık eder.
 3. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına gerekli görüldüğü hallerde toplantılar düzenler.
 4. Genel Başkan Yardımcıları’na bağlı komisyonlarda örgenize çalışmalar yapar, alınan kararları denetler ve yönetim kurulunu bilgilendirir.
 5. Genel başkanın olmadığı hallerde siyasi ve idari, mülki kurum ve kişiler ile yapılan ziyaretlerde Genel Başkanı temsil eder.
 6. Genel merkezin sevk v e idaresi mali sorumlulukların paylaşılması konusunda genel sayman ve genel maslp üye İle genel merkezin mali sorunların çözülmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.

 

Duygu ÇELİK

GENEL SEKRETER

 

Serkan ORHAN

GENEL SEKRETER YRD.

Deniz ÖZGEN

GENEL SEKRETER YRD.

 

Genel Sekreterin Görevi ve Yetkileri
 1. Genel Merkezin sevk ve idaresi ile ilgili Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları ile koordineli çalışmaları yürütmek.
 2. Merkez yönetim kurulu toplantılarının konusunu belirleyerek bu konudaki tutanakları tutmak
 3. Toplantıların gündemini hazırlar ve tutanaklarını düzenler kararları zapta geçirir imza edilmesini sağlar ve uygulamaları takip eder. Gelen giden her türlü evrak İşleri ve yazışmalarını düzenler.
 4. Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara iştirak edip etmediğini takip eder.
 5. Görevliler ile ilgili değişiklikleri bildirir.
 6. Toplantılar için hertürlü kayıt ve malzemeyi hazırlar kuruI üyelerine davetiye göndererek toplantıda hazır bulunmalarını sağlar
 7. Gelen yazılara 24 Saat İçinde cevap verir.
 8. Görev değişiklikleri durumunda bu değişiklikleri tüm yönetim kuruluna bildirir.
 9. Genel merkez ve şubelerin personel alimim ve giriş çıkışlarını sağlar.
 10.  Sağlam bir arşiv oluşturur.

 

Av. Turgut YILDIRAN

SİYASİ VE HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Görevi ve Yetkileri
 1. Türkiye ve dünyadaki siyasi ve hukuki gelişmeleri takip edip birliğimizi bu konuda bilgilendirmek.
 2. Genel başkandan sonra birliğimizi siyasi ve hukuki temsil eder.
 3. Birliğin sosyal, ekonomik idari, siyasi gelişmeleri ile ilgili çalışmalar yaparak birliğin kimliğini birlik üyleri ve kamuoyu ile paylaşır.
 4. Birlik görüş ve politikalarını oluşturur birliğin genel politik söylemini geliştirir ve yayar.
 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni takip eder. Birliğin TBMM ile ilişkilerini yürütür.
 6. Tüm siyasi partiler ile diyalog kurar birliğin hükümet ile tüm siyasi partiler ile ilişkilerini yürütür.
 7. TBMM’den STK’lar lehinde ve alehinde çıkan yasaları takip eder.
 8. Türkiye Barolar Birliği ite ortak görüş alış verişinin sağlanması yönünde çalışmalar yapar.
 9. 15 Kişilik konisyon kurarak bu komisyonla ortak çalışmalar yapıp ilgili komisyona başkanlık eder ve yönetim kuruluna başkanlık eder ve yönetim kuruluna bilgi sunar.

 

Kazım ALMAZ

TEŞKİLAT VE SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Görevi ve Yetkileri
 1. Birliğin Türkiye genelinde ve yurt dışı teşkilatlarının kurulmasını sağlamak ve bu teşkilatları kontrol etmek.
 2. Türkiye genelinde illerde ve ilçelerde açılmış ve açılacak olan şube ve temsilciliklerin birliğimizin tüzüğünden alınan yetkilerin sağlıklı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder ve denetler.
 3. Birliğimize bağlı şubelerin genel kurularının yasal süresi içerisinde yapılap yapılmadığını kontrol eder ve denetler.
 4. Birlik kongrelerini gözlemcilik yapar yüzük ve mevsuata uygun yapılmasını sağlar üst kurul delegelerini ve genel kurul tutanaklarını genel merkeze görülmesini sağlar.
 5. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası bölge başkanlıkları içinde 15 kişilik komisyon oluşturarak yapılan çalışmalarla ilgili raporlar hazırlayarak genel merkez yönetim kuruluna bilgi sunar.
 6.  Seçim dönemlerinde aktif görev alınmasını sağlamak, teşkilatlar arasında seçim bilgi alışverişlerini sağlamak
 7. Yönetici kadrolar tarafından seçim hukukunun iyi bilinmesini, seçim mevzuatının teşkilat kademelerine aktarılmasını sağlar
 8. Seçime dönük birlik içi Eğitim Seminerleri düzenler
 9. Genel merkezin hazırlamış odluğu dokümanları teşkilat kademelerine ulaştırır
 10. Seçim döneminde Birlik Propagandasının hazırlanmasına katkıda bulunur, seçim koordinasyon merkezinde aktif olarak yer olmasını sağlar
 11. Seçim günü ve sonrasında bütün teşkilat kademeleri arasında bilgi akışını sağlıklı bir biçimde gerçekleştirir
 12. 5 kişilik komisyon kurar, komisyona başkanlık eder. Genel merkeze ve genel başkana bilgi sunar.

 

 

Hayati ÇETiN

YEREL YÖNETİMLER VE S.T.K. LARDAN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Görevi ve Yetkileri
 1. Birliğin  halkla olan ilişkilerini sağlamak.
 2. Kişi, kurum, kuruluş ve sosyal gruplara yapılacak her türlü ziyaret ve görüşmeyi organize eder.
 3. Kişi ve kuruluşların sorunları ile ilgilenir, çözüm için birliğin katkısını sağlar.
 4. Siyasi ve sosyal olayları takip eder. Desteklenmesi gereken faaliyetlere birliğin aktif olarak katılımını sağlar.
 5. Dini ve milli gün ve bayramlarda tebrik temennisinde bulunur.
 6. Cenaze ve düğün benzeri keder ve sevinç zamanlarında ilgililere ziyarette bulunur. Ülkemizde ve dünyada yıl içinde idrak edilecek özel gün ve haftalarla ilgili etkinliklere birliğin katılımını sağlar.
 7. Yukarıda saydığımız konular içerisinde 11 kişilik komisyon kurarak ortak çalışmaları yürütmek ve ilgili komisyona başkanlık eder.

 

Nurcan DEMİR

SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Görevi ve Yetkileri
 1. Ülke insanının sosyal yaşamını ilgilendiren konularda sosyal politikalar geliştirerek bu konuda faaliyetleri düzenler.
 2. Birlik üyeleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi sosyal özelliklerin yüceltilmesini sağlar.
 3. Yardımlaşmayı temin eder. Ülke insanının sosyal yaşamını ilgilendiren sosyal politika, aile, sivil toplum, esnaf ve sanatkar, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik konuları ite ilgili çalışmalar yürütmek.
 4. Birliğimiz ite ilgili gece, şenlik, panel, yemekli toplantılar ve kokteyl alanlarında faaliyetleri yürütür.
 5. Şube ve birliğimize bağlı derneklerin sosyal etkinlikleri ite ilgili genel merkez yönetim kuruluna bilgi sunar.
 6. 15 kişilik sosyal işler komisyonu oluşturarak ortak çalışmaları yürütmek.

M.RAMAZAN ÜNLÜ

GENÇLİK KOLLARINDAN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 1. Dernek üyesi gençlerin ülkesine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal hayata gönüllü katılımlarını sağlamak.
 2. Gençlerimizin ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirmelerini sağlayacak sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarına yönlendirmektedir.
 3. Dernek üyesi gençlerimize birlikte üretmek, birlikte sorumluluk üstlenmek, farklılıklara hoşgörü ile bakmak gibi demokrasinin temeli olan davranış ve düşünceleri kazandırmak.
 4. Gençlerimizin sorunlarına yardımcı olmak, yol göstermek, rehberlik etmek ve geleceğe yönelik izlenecek hal tarzlarını belirlemek.
 5. Faaliyet alanı ile ilgili olarak Genel Başkana bilgilendirmeler yapmak.

 

NİZAMETTİN ASLAN

 KAMU İDARESİNDEN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 

İMDAT GÜMÜŞ

EĞİTİM, KÜLTÜR VE MİLLİ EĞİTİM  SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Görevi ve Yetkileri
 1. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kamu idaresinden çalışan üyelerimizin sevk ve idaresi haklarının korunması TBMMM’den tüm memurlar ile ilgili çıkan yasal kanunların ve düzenlemelerin takibi.
 2. Türkiye’de ve dünyadaki eğitim öğretim koşullarının araştırılması ve düzenlemeler için gerekli çalışmaları koordine etmek.
 3. Faatliyetleri yürütmek üzere 10 kişilik komisyon kurar bu komisyona başkanlık eder.
 4. Bütün bu çalışmalar ile ilgili faaliyetleri rapor haline getirip yönetim kurulunun bilgisine sunar.

 

ERKAN YILMAZ

YURTDIŞI TEŞKİLATLAMA VE

KUZEY KIBRIS SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Görev Ve Sorumlulukları  
 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumludur.
 2. Türkiye ve yurtdışındaki sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlarla çalışmalar ve görüşmeler yapmak.
 3. Türkiye’de kurulu odalar ve kamu yararına hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile ilgili birliğimiz adına ortak toplantılar, seminerler tertiplemek güç birliğinin oluşturulmasını sağlamak.
 4. Birliğimize bağlı şube ve derneklerimizle ilgili çalışmaları, görüşmeleri yapar ve denetler.
 5. Bütün bu çalışmalar ile ilgili faaliyetleri rapor haline getirip yönetim kurulunun bilgisine sunar.
 6. Birliğin  halkla olan ilişkilerini sağlamak.
 7. Kişi, kurum, kuruluş ve sosyal gruplara yapılacak her türlü ziyaret ve görüşmeyi organize eder.
 8. Kişi ve kuruluşların sorunları ile ilgilenir, çözüm için birliğin katkısını sağlar.
 9. Siyasi ve sosyal olayları takip eder. Desteklenmesi gereken faaliyetlere birliğin aktif olarak katılımını sağlar.
 10. Dini ve milli gün ve bayramlarda tebrik temennisinde bulunur.
 11. Cenaze ve düğün benzeri keder ve sevinç zamanlarında ilgililere ziyarette bulunur. Ülkemizde ve dünyada yıl içinde idrak edilecek özel gün ve haftalarla ilgili etkinliklere birliğin katılımını sağlar.
 12. Yukarıda saydığımız konular içerisinde 11 kişilik komisyon kurarak ortak çalışmaları yürütmek ve ilgili komisyona başkanlık eder.

 

Dilek YALÇIN

HALKLA İLİŞKİLER  SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 

Münevver BAYAR

 KADIN KOLLARINDAN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Görevi Yetkilerİ

   1. Birliğimize bağlı şube ve temsilciliklerde kadın üyelerin sorunlarını araştırmasını yapmak ve geliştirmek.

 1. Ülkemizde kadın hakları ve kadınların geleceği ile ilgili bilgi ve belgelerin teminini yapmak.
 2. Kadınlar ile ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek.
 3. Kadınlar ile ilgili T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde araştırmalar yapıp birliğimize bilgi vermek.
 4. Kadın Erkek eşitliği yönünde tüm kadınlarımızı bilinçlendirmek adına seminerler konferanslar ve paneller düzenlemek.
 5. Çalışan kadınlarımızın çalışma saatleri konusunda çıkan yasaları takip etmek.
 6. TBMM Kadın millet vekilleri ile görüşmek sorunları çözümü noktasında çalışmalar yapmak

 

Dr. Nuran VARIŞLİ

AR-GE’DEN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Görevi ve Yetkileri
 1. Tüm dünyada ve ülkemizde gelişmeleri yakından takip ederek birliğimize yeni stratejiler ve hedefler geliştirilmesini sağlamak.
 2. Ülkede ve dünyada etkili olayların ve muhtemel gelişmeleri değerlendirerek strateji geliştirilmesini sağlamak.
 3. Birliğin yakın ve orta vadeli hedeflerinin neler olabileceği konusunda görüşlerini belirtir.
 4. Birlik programında alınan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için uygulanabilir etkin ve araştırma, gelişirime projelerini yürütür.
 5. Üretilen bilgiler ışığında birlik söyleminin ortaya çıkmasına yardım eder.
 6. 11 kişilik meslek kuruluşları içerisinden AR-GE komisyonunu oluşturup komisyona başkanlık eder.
 7. Bütün bu çalışmalar ile ilgili raporlar düzenleyerek Genel Merkez Yönetimi’ne bilgi sunar.

 

Şengül Çetin YILMAZ

GENEL MUHASİP ÜYE

Görev ve Sorumlulukları
 1. Genel Merkez Mali İşler gelir giderlerinden sorumludur.
 2. Genel Merkez personel gider, kira, elektrik,doğal gaz ve su gibi ödmderini yapar.
 3. Genel Merkez gelir gider defterlerini işler.
 4. Genel Merkez ve şubelerden gelen yıllık gelir gider bilançolarnı dosyalamak.
 5. 5 kişilik nali işer komisyonu kurmak Komisyona Başkanlık etmek Genel Merkez ve Genel başkana bilgi vermek.
 6. Genel Merkez makbuz ve Gider Pusulası ile Aidat Bağışlarının alınması banka hesabına yatırılmasını sağlar.
 7. Gider Makbuzu ile yapılması gereken harcamaları yapar.
 8. Bankadan para çeker yapılacak ödemelerle ilgili Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcının onayına sunar.
 9. 1 .Genel Merkez ve Şubelerinin mali işlerini takip ve kontrolünü yapar.
 10. Gelir gider defterlerini usulüne uygun tutulup işlemlerin sosyal çerçevede tutulması yönünde bilgi ve seminer veriri.
 11. Genel Merkez ve Şubelerin iktisadi işlemleri ve lokallerinin işletme kurallarını yayin eder.
 12. Şubelerdeki üye aidatlarının ödenip ödenmediğini takip eder.
 13. Genel merkez adına bina, arsa, sosyal tesis işletmesi gibi konularda Genel başkanın bilgisine sunar, gerekirse Genel başkanla birlikte kiralar veya satın alır.
 14. Genel Merkezin yayın Organı olan Karadenizin Sesi Dergisinin aylık bütçesini kontrol eder bu yönde Reklam ve Sponsor gerekli harcamaları Genel Başkan ile birlikte yapar.